Projekt „Výskum v oblasti optimalizácie procesu výroby bioplynu“

Riešením výskumu je nájsť najvhodnejšiu kombináciu vstupných surovín, kvalitu vstupných surovín a ostatných faktorov ovplyvňujúcich výrobný proces bioplynu tak, aby podnik disponoval ekonomicky najefektívnejším výrobným postupom.

Spoločnosť  ECO PWR, s. r. o.:

 • disponuje s výrobnými priestormi a potrebnou technológiou
 • je právne samostatná – je zapísaná v obchodnom registri
 • disponuje dostatočnými aktívami pre svoju činnosť a ďalší rozvoj, je schopná zhodnocovať svoj majetok

a snahou spoločnosti  je :

 • hospodárnosť – s maximalizáciou výstupu, minimalizáciou vstupu a optimalizáciou medzi vstupmi a výstupmi
 • finančná rovnováha – s včasnými plneniami záväzkov,
 • plniť základné vlastnosti firmy – prispôsobivosť, kontinuita, kreativita, štandardizácia.

Realizáciou výskumu získa podnik nové poznatky vyplývajúce z výsledkov priemyselného výskumu v oblasti výroby bioplynu:

 • Priemyselný výskum – Technické riešenie ekonomicky najefektívnejšieho výrobného postupu bioplynu, ktorého súčasťou bude Dynamický model ekonomickej efektívnosti výroby bioplynu.

Z pohľadu sledovania merateľných ukazovateľov – indikátorov bude situácia pre spoločnosť nasledovná:

 • Realizácia priemyselného výskumu umožní vytvoriť 1 inovovaný výrobný postup a pomocou Dynamického systému ekonomickej efektívnosti výroby bioplynu ho bude môcť následne aktualizovať a operatívne prispôsobovať vzhľadom na aktuálne trhové podmienky a ostatné faktory na trhu so vstupnými surovinami.
 • Spoločnosť podá patentovú prihlášku na Úrad priemyselného vlastníctva.
 • Následne po využití výsledkov priemyselného výskumu sa zvýšia tržby a pridaná hodnota podniku.
 • V nadväznosti na priemyselný výskum bude potrebné prijať do pracovného pomeru 3 nových zamestnancov ešte pred fyzickým ukončením výskumu a do piatich rokov po ukončení realizácie projektu sa počíta s vytvorením ďalších piatich pracovných pozícií, t.j. do roku 2020.

Vďaka zvýšeniu produktivity práce a odbytu narastú tržby, čo spoločnosti umožní ďalšie investície do inovácie výroby. Ekonomická situácia firmy bude výraznejšia a pozitívna a objem vygenerovaných vlastných zdrojov bude postačujúci na to, aby sa ďalšie zámery firmy naplnili v kompletnom rozsahu, ktorý je pre naplnenie zámeru stabilizácie, rozvoja a modernizácie firmy a zároveň výroby ako podmienky konkurencieschopnosti nevyhnutný.

V dôsledku realizovania výskumu sa počíta s nárastom tržieb a pridanej hodnoty ako aj s vytvorením 8 nových pracovných miest. 3 pracovné miesta (Technik – vedúci výroby, Asistent technického manažéra, Finančný manažér) budú vytvorené v priebehu fyzickej realizácie výskumu a budú obsadené dvomi mužmi a jednou ženou. Tieto pracovné miesta budú vytvorené už v rámci výsledkového indikátora, t.j. ešte pred ukončením realizácie výskumu a zároveň nie skôr ako po začatí realizácie výskumu a pracovné pozície budú následne udržané počas celej doby udržateľnosti výroby, s predpokladom trvalého udržania.  Ďalších 5 pracovných miest bude vytvorených následne v horizonte do 5 rokov po ukončení realizácie výskumu. Určiť pracovné zaradenie týchto pracovníkov je momentálne dosť obtiažne ale predpokladá sa prijatie štyroch mužov a jednej ženy.

Po ukončení realizácie výskumu plánuje spoločnosť pokračovať v ďalších rozvojových aktivitách:

 • rozšírenie pôsobenia firmy na energetickom trhu;
 • zavedenie systému manažérstva kvality;
 • každoročná bežná obnova technologického vybavenia bioplynovej stanice, resp. doplnenie technologického vybavenia;
 • vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti, a to prostredníctvom projektových tímov zameraných na riešenie aktuálnych problémov a výziev v oblasti priemyselného výskumu.