Aktuálne

Spoločnosť EcoPWR prevádzkuje najmodernejšiu bioplynovú stanicu na Slovensku. Viac o tejto investícii si prečítajte tu a tu.

Dosahujeme dobrú návratnosť nielen vďaka dobrej projekčnej príprave a voľbe najmodernejších technológií, ale najmä vďaka neustálej snahe manažmentu o ďalší rozvoj.

Z tohto dôvodu podnik pripravuje / realizuje viacero rozvojových projektov:

  1. Výskum optimalizácie výrobného procesu
  2. Implementácia systému riadenia kvality
  3. Ďalšie vzdelávanie stávajúcich a nových zamestnancov

 

Výskum optimalizácie výrobného procesu

Podnik pripravuje unikátny projekt výskumu fermentačných procesov s cieľom zabezpečiť najefektívnejšie využite bioplynovej stanice. Viac o výskume a inováciách si môžete prečítať tu: http://www.ecopwr.eu/vyskum-a-vyvoj/

Implementácia systému riadenia kvality

Spoločnosť zavádza pre bioplynovú stanicu Šamorín – Čilistov systém manažérstva kvality ISO 9001 : 2000. Po stabilizácii plnej prevádzky budú zavedené aj ďalšie potrebné systémy pre zefektívnenie výroby aj nad rámec už dosiahnutých parametrov v zmysle platnej legislatívy a noriem v oblasti výroby elektrickej energie a tepla.

Ďalšie vzdelávanie stávajúcich a nových zamestnancov

Spoločnosť EcoPWR sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prioritou je ďalšie vzdelávanie zamestnancov a spolupracovníkov.

Kontinuálne školenia spolupracovníkov v technickej oblasti

Riadeniu ľudských zdrojov kladie vedenie podniku veľkú pozornosť. V úvodnej fáze zabezpečuje technický dozor nad prevádzkou dodávateľ technológie a garantuje jej prevádzkyschopnosť a efektivitu. Súčasťou kontraktu je však aj postupný prenos poznatkov tak, aby bolo na Slovensko prenesené know-how a kumulované vedomosti pre prevádzku a ďalší rozvoj.

Kontinuálne vzdelávanie spolupracovníkov v oblasti komunikačných technológií

Technológia je plne automatická a každá jej súčasť je prepojená prostredníctvom systému merania a regulácie. Informatizácia však zasahuje nielen výrobné procesy, ale aj všetky toky informácií a kompletný manažment. Všetci spolupracovníci musia v plnej miere využívať informačné technológie (meranie, regulácia, reporting, účtovníctvo, …)
Podnik aj v súvislosti s implementáciou systému riadenia kvality kladie dôraz na zvyšovanie IT zručností spolupracovníkov.

Implementácia politiky férových vzťahov a rovnosť príležitostí

Podnik  implementuje systém otvorených vzťahov so spolupracovníkmi a motivuje spolupracovníkov k inováciám a k iniciatíve.

Všetci spolupracovníci majú garantovanú rovnosť príležitostí pre svoj kariérny postup a tolerancia voči akejkoľvek diskriminácií je nulová.  Tieto zásady sa uplatňujú aj pri výbere nových spolupracovníkov.