Podporné aktivity výskumu

Riadenie výskumu:

Riadenie výskumu bude realizovať spoločne hlavný projektový manažér a koordinátor technického zabezpečenia – technický manažér, pričom hlavnú aktivitu výskumu technicky zabezpečí vybraný dodávateľ.

Publicita a informovanosť:

Počas doby realizácie výskumu bude na verejne dostupnom mieste inštalovaná veľkoplošná reklamná tabuľa (informačná tabuľa), informujúca o prebiehajúcom výskume. Po skončení bude táto tabuľa nahradená trvalou vysvetľujúcou tabuľou (pamätnou doskou). V rámci tejto podpornej aktivity bude realizované aj monitorovanie všetkých hlavných a podporných aktivít. Monitoring bude zabezpečovať projektový manažér (vzhľadom na charakter projektu). V prípade zistenia odchýlok budú okamžite prijímané nápravné opatrenia. Za účelom monitoringu sa bude stretávať celý projektový tím v minimálnom intervale každého mesiaca, kde budú všetky výskumné aktivity kontrolované vzhľadom na ich stav v rámci časového harmonogramu a finančnej stránky.