Ekonomické a sociálne špecifiká regiónu

Regionálny hrubý domáci produkt (v bežných cenách) = 11,2 % z úhrnu SR. Skladba priemyselných odvetví je pestrá, dominantné miesto má krajské mesto Nitra, ktorého významným podnikom je SE Bordnetze – Slovakia, s.r.o. Medzi ťažiskové odvetvia kraja patrí potravinársky, chemický, elektrotechnický, strojársky, papierenský a kožiarenský priemysel. V okrese Šaľa sa nachádza dôležitý chemický závod Duslo, a. s., v ktorom sa spracúva zemný plyn a vyrábajú sa dusíkaté hnojivá a gumárenské chemikálie. Kraj obhospodaruje najväčšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy zo všetkých krajov SR. Patrí k najvýznamnejším producentom poľnohospodárskych plodín ako sú pšenica, jačmeň, kukurica na zrno, hrach jedlý, cukrová repa technická, tabak, repka olejka, slnečnica na semeno a je najväčším producentom hrozna v SR. Živočíšna výroba sa zameriava na chov ošípaných a hydiny.
Nitriansky kraj je dobre prepojený cestnými komunikáciami medzi okresmi a aj medzinárodnými cestnými ťahmi. Územím prechádza aj medzinárodná magistrálna trať železničnej dopravy. V meste Komárno sa nachádza na rieke Dunaj významný riečny prístav, ktorý je napojený na európsku riečnu magistrálu Rýn – Mohan – Dunaj.
Cestovný ruch sa viaže najmä na lokality s termálnymi prameňmi, kde vyrástli rekreačno – turistické strediská (Komárno, Patince, Štúrovo). Minerálne vody v okolí Levíc ako Santovka a Slatina, sa plnia do fliaš.
Na celom území kraja je dobre vybudovaná a pomerne hustá sieť školských zariadení. V kraji je 24 gymnázií, 43 stredných odborných škôl a 43 stredných odborných učilíšť. V krajskom meste Nitra sídlia 2 vysoké školy – Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa. V meste Komárno sídli Univerzita Selyeho.
V oblasti kultúry má dlhoročnú tradíciu krajské mesto Nitra ako jedno z najdôležitejších centier slovanskej vzdelanosti, kultúry a kresťanského života. Na území kraja sú 3 divadlá, 12 galérií vrátane pobočiek a 368 verejných knižníc vrátane pobočiek. Pozornosť si zaslúži Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Ponitrianske múzeum a Nitrianska galéria. Najvýznamnejšie kultúrne podujatia sa konajú prevažne v Nitre. Patria k nim Pribinove slávnosti, Dni Nitranov, Divadelná Nitra – medzinárodný divadelný festival. V Nitre sa v posledných rokoch okrem tradičnej poľnohospodárskej výstavy AGROKOMPLEX poriadajú také veľtrhy a výstavy ako sú Autosalón, Nábytok a bývanie, Medzinárodný strojársky veľtrh, Lignumexpo a iné.

Zdravotná starostlivosť v kraji je zabezpečovaná vo fakultnej nemocnici v Nitre, v nemocniciach s poliklinikou, samostatnými poliklinikami a odbornými liečebnými ústavmi.