2. Vykonanie 6 testovacích cyklov

Testovacie cykly budú vykonané v prostredí reálnej bioplynovej stanice na základe parametrov určených v analýze.

V každom cykle budú realizované nasledovné kroky:

 1. Zabezpečenie vstupov určených pre daný cyklus v analýze
 2. Realizovanie  rozborov vzoriek vstupov substrátu pred dávkovaním do bioreaktora analyzované budú v zmysle uvedenej metodiky nasledovné parametre:
 • COD (chemical oxygen demand) – chemická spotreba kyslíka,  (mg.l-1)
 • OLR (organic loading rate),  organické zaťaženie (kg COD.m-3.d-1)
 • TS (total solid), suchá hmota, (hm. %)
 • SO42- (sulphate), síranové anióny (mg.l-1)
 • Ntotal (total nitrogen), celkový dusík (mg.l-1)

Každé meranie je potrebné vykonať aspoň na 5 vzorkách

 1. Plnenie bioreaktora vstupmi (kvázikontinuálne, v súlade s navrhnutou dobou zdržania)
 2. Kontrola procesu v bioreaktore počas doby zdržania, sledovanie priebehu reakcie podľa zadania pre daný cyklus určeného v Analýze
 3. Realizovanie analýz vzoriek substrátu z bioreaktora – stanovované budú nasledovné parametre v zmysle popísanej metodiky:
 • TS (total solid), suchá hmota (hm. %)
 • VSS (volatile suspended solid), organická suchá hmota (% TS),
 • NH4+ (ammonia nitrogen), amoniakálne ióny (mg.l-1)
 • VFA (volatile fatty acids),  nenasýtené mastné kyseliny (mg.l-1)
 • pH (-),
 • teplota vo fermentore, t (oC)

Každé meranie bude vykonané min. na 5 vzorkách.

 1. Realizovanie analýz produkovaného bioplynu – analyzované budú nasledovné parametre v zmysle metodiky denne min. 2-krát analyzátorom plynu a min 1-krát týždenne chromatograficky:
 • CH4 (methane), metán (obj.%),
 • CO2 (carbon dioxide), kysličník uhličitý (obj.%)
 • H2S (hydrogen sulphide), sírovodík (ppm)
 • O2 (oxygen), kyslík (obj.%)

Okrem toho denne bude stanovovaná produkcia bioplynu:

 • PG (biogas production) produkcia bioplynu (m3.d-1)