Bioplyn

Bioplyn, ktorý pozostáva prevažne z metánu (CH4) a kysličníka uhličitého (CO2), vzniká vždy tam (Straka a kol., 2003), kde sa biomasa rozkladá bez prístupu vzdušného kyslíka (anaeróbne), ako napr. v tráviacom trakte prežúvavcov alebo vo vodných sedimentoch. Objavením „horľavého vzduchu“ z močiarov a dokázaní obsahu metánu v tomto plyne fyzikom Voltom v roku 1778 začína éra hľadania pôvodu bioplynu. Mikrobiálny pôvod plynu bol ale dokázaný až v roku 1906 Omelianskim. Ďalším míľnikom vo výskume anaeróbneho vyhnívania bolo objavenie acetogénnych baktérií Bryantom v roku 1967. Dnes sú už mikrobiologické základy tvorby metánu vo všeobecnosti známe a objasnené.

Bioplyn je teda produktom látkovej výmeny metánových baktérií, ku ktorému dochádza, keď baktérie rozkladajú organickú hmotu. Bioplyn sa dnes získava predovšetkým v čističkách odpadových vôd, v poľnohospodárskych podnikoch (z chovu zvierat alebo aj zo zelenej pestovanej hmoty) prípadne na skládkach odpadu (tzv. skládkový plyn).

V súčasnosti sa bioplyn najčastejšie využíva ako nosič energie pre výrobu tepla, resp. progresívnejšiu technológiu kombinovanej výroby tepla (ktoré by sa malo spotrebovať buď v bioplynovej stanici alebo v mieste blízkom jeho výrobe) a elektriny. Takto vyrobená elektrina sa buď spotrebuje priamo jej výrobcom alebo je možné ju dodať do distribučnej siete. V niektorých štátoch EÚ sa bioplyn už stáva bežnou súčasťou energetického mixu. V neposlednom rade je možné bioplyn využiť tiež ako pohonnú látku na pohon vozidiel.

Odborníci tvrdia, že využitie bioplynu má do budúcnosti vysoký rozvojový potenciál, porovnateľný napríklad s informačnými technológiami. Budúcnosť vidia najmä v menších zdrojoch, ktoré využívajú bioplyn z bezprostredného okolia a minimalizujú tak náklady na dopravu, ako aj tvorbu emisií.

Výhody Nevýhody
 • bioplyn je obnoviteľný zdroj energie, ako surovina pre výrobu energie (bioplynu) je využívaný organický odpad, ktorý by sa už inak ďalej nevyužil a skončil by na skládke,
 • vyrobený bioplyn je možné skladovať, vďaka čomu sa môže použiť na výrobu energie vtedy, keď je to potrebné,
 • kal, ktorý vzniká ako vedľajší produkt na bioplynovej stanici sa ďalej využíva ako hnojivo – čím sa znižuje spotreba umelých hnojív,
 • vyrába sa zároveň elektrina aj teplo, čím sa zvyšuje účinnosť zariadenia.
 • produkcia elektriny je závislá na organickom odpade, ktorého nemusí byť vždy dostatok,
 • časti motora kogeneračnej jednotky pri využívaní bioplynu rýchlejšie korodujú, spôsobuje to obsah niektorých látok v bioplyne (napríklad sírne zlúčeniny),
 • zápach vstupnej suroviny môže znepríjemňovať okolité prostredie.

Najdôležitejším ukazovateľom vhodnosti a efektívnosti použitia vstupného materiálu na produkciu bioplynu je jeho výťažnosť. Údaje o možnej produkcii bioplynu z jednotlivých materiálov sú u rôznych autorov odlišné a vykazujú veľký rozptyl. Je to spôsobené rôznym zložením a kvalitou vstupného materiálu. Napríklad kvalita a výťažnosť bioplynu z maštaľného hnoja je závislá od obsahu slamy, obsahu organickej sušiny, množstva zvyškov a zloženia krmiva hospodárskych zvierat, spôsobom ustajnenia a pod. Výťažnosť bioplynu z maštaľného hnoja podľa rôznych zdrojov potom dosahuje hodnotu od 18 až po 190 m3.t-1. V nasledujúcich častiach uvádzame informácie pre výťažnosť bioplynu z niektorých vstupných materiálov.

vytaznost

Graf č. 1 Výťažnosť bioplynu z rôznych druhov biomasy
Zdroj: Gaduš, J.: Bioplyn – jeho výroba a využitie v podmienkach Slovenska, Tech. fak. SPU v Nitre. Ppt prezentácia, 19.02.2008

 

vynosnost

Graf č. 2 Produkcia bioplynu v m3 z 1 tony vstupnej suroviny
Zdroj: Mikolaj Dušan, Horbaj Peter: Zjednodušený výpočet množstva bioplynu vznikajúceho z exkrementov v poľnohospodárstve, grafické určenie návratnosti investície a vhodného typu kogeneračnej jednotky, www.biom.cz.

 

Slovenská republika takmer 90 % primárnych energetických zdrojov zabezpečuje nákupom mimo teritória vnútorného trhu EÚ. Jediným významnejším domácim energetickým zdrojom je hnedé uhlie, nakoľko vlastná ťažba zemného plynu a ropy je nevýznamná. Z tohto dôvodu neustále rastie aj v SR význam intenzívnejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Fosílne palivá – uhlie, ropa, zemný plyn alebo urán, sú zdrojmi energie a základom „fungovania“ väčšiny krajín, Slovensko nevynímajúc. Globálne klimatické zmeny, kyslé dažde, tvorba rádioaktívnych a iných odpadov sú problémy, ktorých dôsledky budú zaťažovať ešte mnoho generácií, ktoré prídu po nás. Pre Slovenskú republiku, najmä vďaka jej vhodným geografickým a klimatickým podmienkam, predstavuje biomasa z lesa a poľnohospodárskej výroby významný energetický potenciál. Napriek tomu je súčasné využívanie OZE v SR na úrovni 4,3 % z ročnej spotreby primárnych energetických zdrojov, teda hlboko pod úrovňou, ktorá sa dosahuje v krajinách s podobnými prírodnými podmienkami.

Na Slovensku od roku 2009 platí Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.309/2009  (platnosť od 1. septembra 2009, niektoré ustanovenia od 1.1.2010). Možnosti podpory OZE podľa tohto zákona možno zhrnúť do nasledovných bodov:

 • stanovenie pevných cien elektriny podľa druhu a výšky inštalovaného výkonu zariadenia (ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
 • garancia tejto ceny minimálne na tejto úrovni po dobu 15 rokov
 • podpora aj pre zariadenia, ktoré elektrinu nedodávajú do distribučnej sústavy
 • povinný odber elektriny
 • prednostné pripojenie a povinnosť rozšíriť distribučnú sústavu
 • podpora výroby bioplynu

Pre rok 2011 bola výnosom ÚRSO č. 7/2011 stanovená cena energie z bioplynu z ČOV a skládok 96,36 eura/MWh, z bioplynu z anaeróbnych fermentačných technológií 148,72 eura/MWh (do 1 MW) a 131,45 eura/MWh (nad 1 MW), čo sú ceny na úrovni r.2009.