Vlastnícke vzťahy

Spoločnosť ECO PWR, s. r. o. bola založená 14. 12. 2010. Majiteľom spoločnosti je spoločnosť CIERLAGO MANAGEMENT LIMITED, Cyprus. Konateľom spoločnosti je PhDr. Juraj Bača. Právna forma je spoločnosť s ručením obmedzeným.
Organizačná štruktúra spoločnosti ECO PWR, s. r. o. je klasická na čele so štatutárnym orgánom – konateľom, ktorý má presne zadefinované kompetencie i zodpovednosti. Administratívno-ekonomické a právne služby si zabezpečuje dodávateľsky. Organizačná štruktúra je optimálna, zohľadňujúca finančné možnosti spoločnosti.

Konateľ spoločnosti, PhDr. Juraj Bača, disponuje bohatými skúsenosťami z realizácie investičných aktivít, ktoré nadobudol počas svojej podnikateľskej činnosti ako majiteľ/spolumajiteľ a konateľ v iných spoločnostiach. Skúsenosti nadobudol v nasledovných oblastiach:

  • projektový manažment v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • riadenie developmentu výstavby rekreačných zariadení
  • riadenie developmentu výstavby zariadení v segmente gastro a cestovného ruchu
  • manažment komunikácie medzi samosprávou a súkromným sektorom
  • príprava projektu bioplynovej stanice, príslušného stavebného povolenia a ostatných povolení v zmysle platnej legislatívy.

Od začiatku podnikania žiadateľa sa zrealizoval zatiaľ najdôležitejší investičný projekt z pohľadu manažmentu firmy, a to výstavba Bioplynovej stanice Šamorín – Čilistov a jej uvedenie do prevádzky, ktorej predchádzali rôzne prípravné projekty a povolenia v zmysle platnej legislatívy. Pod vedením PhDr. Baču pracuje tím kvalifikovaných odborníkov, ktorí sú externými spolupracovníkmi firmy a majú dostatok skúseností s realizáciou investičných projektov v odvetví energetiky.