Bioplynová stanica

Vysoké tempo rastu cien ropy a zemného plynu rozkrútilo kolotoč hľadania alternatívnych zdrojov energie a aj na výrazne plynofikovanom Slovensku chce spoločnosť poskytnúť ďalšie možnosti získavania energie. Svoju pozornosť upriamila na síce známe a vyskúšané technológie výroby elektriny a tepla, ale u nás málo využívané, teda energetické využitie biomasy.

S výstavbou bioplynovej stanice začal podnik začiatkom roku 2012, do konca roku 2012 bola stavba BPS ukončená. Po krátkej skúšobnej prevádzke bola v januári 2013 BPS uvedená do trvalej prevádzky. Bioplynka vyrába elektrickú energiu prostredníctvom bioplynu vyrobeného z poľnohospodárskych výpestkov, najmä kukuričnej siláže. Ročne energetický zdroj spotrebuje 14 tisíc ton kukuričnej siláže a 4 tisíc ton cukrovarníckych rezkov.

Bioplynová stanica je umiestnená v nezastavanom území neďaleko miestnej komunikácie spájajúcej Čilistovskú cestu a rekreačný areál. Vyrobenú elektrickú energiu spoločnosť dodáva do verejnej siete na základe Zmluvy o pripojení. Teplo, ktoré sa nespotrebuje na vlastný proces výroby bioplynu, sa využíva na zásobovanie priľahlého športovo-rekreačného areálu teplom.

Bioplynová stanica pracuje na princípe mokrej, dvojstupňovej fermentácie. Je tvorená sústavou dvoch primárnych, dvoch sekundárnych fermentorov a koncovým skladom pre digestát. Nad koncovým skladom je umiestnený plynojem.

Kogeneračná jednotka  je vybavená plynovým motorom Perkins, spaľujúcim bioplyn s kalibráciou na elektrický výkon 998 kW a 1076 kW tepelného výkonu. Na výrobu elektrickej energie je použitý generátor Stamford.  Prostredníctvom transformačnej stanice – transformátory Schneider –  je vyrobená elektrická energia ďalej spracovaná a  prenášaná do distribučnej sústavy ZSE. Celá vyrobená tepelná energia okrem energie potrebnej pre udržanie chodu BPS, je teplovodom vedená k odoberateľovi na ďalšie využitie.

Pevná biomasa – kukuričná siláž, odrezky z cukrovej repy, trávnatá senáž – vstupujú do BPS cez samostatné dávkovacie miesto vybavené dávkovačom Siloking 80 m3 a zariadením Biomix. Súčasťou BPS Šamorín – Čilistov je príjmové a výdajné miesto pre tekuté vstupy a výdaj digestátu. Digestát, ako vysokokvalitné biohnojivo je v agrotechnických termínoch vyvážaný zmluvným odoberateľom a použitý na hnojenie.

Plynové hospodárstvo BPS je tvorené plynojemom dodaným nemeckou firmou Bauer, plynovodom – cesta bioplynu medzi fermentormi, plynojemom, odlučovačom vody, chladičom plynu, dúchadlom až ku kogeneračnej jednotke. Súčasťou bioplynovej cesty je aj  horák pre núdzové spaľovanie plynu. Plynová cesta je zabezpečená aj kvapalinovými pretlakovými poistkami umiestnenými na všetkých fermentoroch a koncovom sklade.

Riadenie BPS Šamorín – Šamorín je plne automatizované (dodávateľ firma Energyr). Parametre systému Merania a regulácie (MaR) sú nastavené a prevádzkované tak, že snímajú, vyhodnocujú a uchovávajú vybrané kvalitatívne a technické parametre jednotlivých procesov v BPS. BPS Šamorín – Čilistov bola projektovaná a je konštruovaná tak, že umožňuje použiť rôzne  zloženia vstupnej biomasy  spracovávanej v štyroch „fermentačných cestách“.