Marketingová stratégia spoločnosti ECO PWR

Krátkodobé ciele

  • realizácia výskumu ekonomicky najefektívnejšieho technického riešenia výrobných postupov bioplynu,
  • posilnenie postavenia na regionálnom trhu,
  • optimalizácia výroby na základe výsledkov výskumu,

Strednodobé ciele

  • zvyšovanie trhového podielu na regionálnom a národnom trhu,
  • zabezpečiť vyťaženosť výrobných kapacít firmy s medziročným rastom o 5 %,
  • zabezpečiť profesionálny rast zamestnancov.

Dlhodobé ciele

  • zabezpečovať neustále zvyšovanie kvality spoločnosti,
  • monitorovať nové podnikateľské príležitosti a pripravovať sa na ich využitie.