Výskum a vývoj

image005Informácia o podporenom projekte TU

Strategickým cieľom firmy je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ECO PWR, s. r. o. Výsledky plnenia tohto strategického cieľa sa  premietnu do rastu nasledovných merateľných veličín:

 • úroveň tržieb,
 • pridaná hodnota,
 • počet pracovných miest,
 • inovácia výrobného postupu zaradením najoptimálnejšieho variantu receptúry do výrobného procesu. 

Stanovený strategický cieľ sa firma snaží dosiahnuť orientáciou na podnikanie v sektore obnoviteľných zdrojov energie a s touto problematikou spojeným výskumom,  aby zabezpečila zvyšovanie kvality a rentability produkcie pri maximálnom možnom objeme výroby (1 MW elektrickej energie) a  samozrejme zabezpečila aj dosiahnutie primeraného zisku v súlade so  strategickými zámermi vlastníkov.  V súčasnosti už žiadateľ disponuje právoplatnou Zmluvou o pripojení bioplynovej stanice na distribučnú sieť na 1 MW a bioplynová stanica Šamorín – Čilistov je vo vlastníctve žiadateľa, spoločnosti ECO PWR, s.r.o..

Výskumom zostavené technické riešenie najoptimálnejšieho výrobného postupu bioplynu i samotná následná produkcia budú mať vyššiu pridanú hodnotu, čo sa odrazí na náraste obratu a zisku firmy.

Špecifické ciele (výsledky):

Za účelom dosiahnutia strategického cieľa a jednotlivých výsledkov projektu si firma vytýčila nasledovné špecifické ciele:

 • priemyselným výskumom zostaviť ekonomicky najefektívnejšie technické riešenie výrobného postupu bioplynu a zaradiť ho do výrobného procesu
 • zefektívniť výrobný proces = zníženie nákladov na vstupnú surovinu do výrobného procesu pri výrobe maximálneho množstva energie
 • rast tržieb a pridanej hodnoty podniku
 • vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta
 • trvaloudržateľný rozvoj podniku

 Cieľom výskumu je identifikovať takú zmes vstupných surovín (kukurica, zvyšky z mlynov a pekární, živočíšny materiál, …), ktorá preukáže najvyššiu výdatnosť plynu pri optimalizácii nákladov. Cieľom nie je zvyšovať produkciu bioplynu, nakoľko množstvo vyrobenej elektrickej energie je limitované Zmluvou o pripojení (1 MW).

Cieľom je znížiť náklady na vstupnú surovinu pri zachovaní rovnakého množstva vyrobenej energie.

Výsledky však budú zjavné, i keď nie priamo merateľné, aj vo forme:

 • rastu kreditu firmy v medzinárodnom meradle,
 • upevnenia firemnej kultúry, 
 • potvrdenia dlhodobého podnikateľského plánu firmy,
 • financovanie rozvojových programov firmy (ďalšie technológie, vzdelávanie, rozšírenie manažérstva kvality). 

Spoločnosť ECO PWR, s. r. o. plánuje dosiahnuť hlavný cieľ a špecifické ciele výskumu prostredníctvom nasledovnej hlavnej aktivitypodporných aktivít.