3. Priebežné vyhodnotenie výsledkov a nastavenie plánu výskumnej úlohy na základe priebežného hodnotenia (midterm analýza)

Midterm analýza predbežne vyhodnotí výsledky prvých 6 cyklov a na základe tohto hodnotenia dôjde k nastaveniu parametrov pre ostatné 4 výskumné cykly. Midterm analýza bude obsahovať najmä:

  • Údaje o všetkých meraniach počas 6 cyklov
  • Vedecké vyhodnotenie týchto meraní
  • Predbežné určenie skúmaných závislostí
  • Cost-benefit analýza, t.j. analýza nákladov na výrobu bioplynu pre každý cyklus a porovnanie nákaldov na výrobu s jeho technickou efektivitou
  • Identifikácia naúspešnejších cyklov z predchádzajúcich testov
  • Určenie variantných riešení pre ďalšiu optimalizáciu
  • Návrh 4 najvhodnejších variant pre 4 testovacie cykly následnej fázy výskumu so zreteľom na cieľ výskumu
  • Podrobný popis plánovaných výskumných úloh pre 4 cykly
  • Presný popis postupov pri meraní a vyhodnocovaní