Možnosti rozvoja regiónu – nové príležitosti

  • budovanie priemyselných a vedecko-technologických parkov
  • zvýšenie konkurencieschopnosti tradičných odvetví priemyslu
  • zosúladenie študijných odborov stredných a vysokých škôl s potrebami trhu práce
  • posilnenie systému celoživotného vzdelávania a cielenej rekvalifikácie
  • využitie zdrojov EÚ na budovanie lokálnej, občianskej a dopravnej  infraštruktúry a infraštruktúry ŽP

Nedostatok investičného kapitálu v podnikateľských subjektoch, predovšetkým v MSP obmedzuje inovačné aktivity firiem. Hlavnou príčinou je najmä relatívne vysoká úroveň úverového rizika, malá veľkosť ekonomiky, neochota znášať riziko a absencia dostatočne veľkého kapitálového trhu. Uvedené skutočnosti ešte viac zvýrazňuje súčasná globálna finančná kríza. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že finančné trhy vykazujú najmä vo vzťahu k MSP rôzne nedostatky. Dostupnosť finančných prostriedkov je pre MSP, vrátane dlhodobo etablovaných podnikov, ktoré zvažujú expanziu, jednou z hlavných prekážok ďalšieho rozvoja. Príkladom sú podniky, ktoré nemajú za sebou dostatočne dlhú históriu a nemajú hnuteľný a nehnuteľný majetok, dostatočný ako záloh pre štandardný bankový úver.