Región

Nitriansky samosprávny kraj, v ktorom spoločnosť pôsobí, sa radí medzi priemyselne vyspelejšie kraje v SR. Klesajúce, priemerné hodnoty ekonomických ukazovateľov však poukazujú na zhoršujúcu sa situáciu vo vývoji hospodárstva NSK. Spoločnosť ECO PWR, s. r. o. je schopná profesionálneho riadenia výroby kvalifikovaným manažmentom ako aj vybavením prevádzkových priestorov. Sídlo spoločnosti sa nachádza v meste Komárno, ktoré spadá do územia Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Spoločnosť pôsobila od začiatku svojho vzniku v Bratislave, avšak zmenila svoje sídlo a pôsobí v Komárne, v Nitrianskom kraji. Bioplynová stanica Šamorín – Čilistov sa nachádza v Trnavskom kraji, okrese Dunajská Streda. Čiže aplikovaním výsledkov výskumu vo výrobnom procese bude pozitívne ovplyvnený aj tento región Slovenska.

Nitriansky kraj sa nachádza v južnej časti  Slovenska, kraj má spoločnú hranicu s Maďarskom a susedí  s Trnavským, Trenčianskym a Banskobystrickým krajom. Je to najheterogénnejší kraj Slovenska z hľadiska  etnickej štruktúry. V Nitrianskom kraji je 7 okresov, 15 miest a 354 obcí. Celkovo tu žije viac ako 700 tisíc obyvateľov a hustota  zaľudnenia predstavuje 112 obyvateľov na  km2.

region

Nitriansky kraj

Medzi najdôležitejšie výhody kraja patria:

 • silný potenciál v priemysle a poľnohospodárstve,
 • dostatok kvalifikovanej pracovnej sily,
 • univerzity a výskumné stredisko v Nitre,
 • dostatočný priestor na vývoj,
 • výhodná  geografická poloha na Slovensku a v EÚ,
 • možnosť využitia riek,
 • dominantná pozícia v oblasti vyrábania elektrickej energie a zdroje geotermálnej vody. 

 

Medzi najvýraznejšie slabé stránky Nitrianskeho samosprávneho kraja patrí:

 • nedostatočné využívanie alternatívnych zdrojov energie
 • vysoká nezamestnanosť
 • nedostatočná zapojenie vlastných domácich zdrojov

 

Výsledkom realizácie výskumu spoločnosti bude ich čiastočné eliminovanie, čo prispeje k odstráneniu nasledovných ohrození NSK:

 • stagnácia v zavádzaní moderných technológií
 • vysoké finančné zaťaženie malých a stredných podnikov
 • prehlbovanie zaostávania výskumu a vývoja za medzinárodnými štandardmi
 • negatívny vplyv odpadov z poľnohospodárstva a ostatných sektorov na životné prostredie.

Realizácia výskumu spoločnosti prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónu okresu Komárno (ale aj v nemalej miere okresu Dunajská Streda – využitie výsledkov priemyselného výskumu v bioplynovej stanici Šamorín – Čilistov) v krátkom, strednodobom i dlhšom časovom horizonte a to tým, že:

 • dôjde k priamemu nárastu zamestnanosti;
 • zabrzdí sa odliv kvalifikovanej  sily z regiónu;
 • zvýši sa HDP v regióne;
 • podporí sa rozvoj mikro podniku.