5. Záverečné vyhodnotenie výskumnej úlohy

Záverečná správa identifikuje optimálny proces (alebo jeho varianty) s dôrazom na cieľ výskumnej úlohy, ktorým je ekonomicky najefektívnejšia výroba bioplynu. Pri vyhodnotení musí riešiteľ brať ohľad najmä na:

  • Dostupnosť vstupných surovín na Slovensku
  • Ceny a prepravné náklady vstupných surovín
  • Náročnosť manipulácie
  • Náklady na biologickú reakciu (doba zdržania, kontrola parametrov, úprava prostredia v bioreaktore, …)
  • Čistota výstupného bioplynu
  • Výsledná ekonomická rentabilita procesu